X
16

گردهمایی مسئولین حسابداری و انبارداران

گردهمایی مسئولین حسابداری و انبارداران

در روز یکشنبه مورخ 16 اسفند ماه سال 1397 جلسه آموزشی به منظور برنامه ریزی مناسب جهت اجرای برنامه انبارگردانی در هتل بستان برگزار شد. در این گردهمایی، مدیرعامل ، معاونین و مدیران ستادی و مسئولین انبار و حسابداری  حضور داشتند.

دکتر ترکاشوند(مدیر عامل شرکت محیادارو) در گردهمایی حسابداران و انبارداران به این موضوع اشاره کردند که حسابداران؛ به عنوان «ناظران» وظیفه حفظ و حراست از دارایی ها و انبارداران؛ به عنوان «امانتداران» وظیفه نگهداری و مراقبت از امانت سپرده شده را بر عهده دارند .همچنین ایشان سیستمی نمودن فرآیندهای شرکت پخش را به منظور بهبود کیفیت، سرعت و دقت عمل مورد تاکید قرار دادند.

در ادامه، مدیر مالی، مسئول فنی و رئیس حسابداری شعب به بررسی مسائل و مشکلات شعب پرداختند و نکات کلیدی را بیان کردند.

تعداد امتیازات: (5) Article Rating